ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის (ISNC) და დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელ „სინერგიას“ ორგანიზებით შაბათს, 20 სექტემბერს ქ. ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ჩატარდა ტრენინგი...

Read More

ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის (ISNC) პროექტის „სინერგია - დევნილთაგაძლიერებამონაწილეობისადათანამშრომლობისგზით“ ფარგლებში." „ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია „საუნჯე“, რომელიც...

Read More

2014 წლის  28 – 29 თებერვალს  გაიმართა შეხვედრები ქ. ქუთაისსა და ქ. ზუგდიდში  თემაზე: „ადგილობრივი  თვითმმართველობა: არსებული რეალობა და მომავალი შესაძლებლობები“. შეხვედრას ესწრებოდა დევნილი მოსახლეობა, აფხაზეთის...

Read More

2014 წლის 10-12 მარტს გაიმართა, დევნილთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის "სინერგია"-ს გასვლითი სამუშაო შეხვედრა. ქსელის წევრებმა შეაჯამეს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული...

Read More

2014 წლის 28 – 29 თებერვალს გაიმართაშეხვედრებიქ. ქუთაისსადაქ. ზუგდიდშითემაზე: „ადგილობრივითვითმმართველობა: არსებულირეალობადამომავალიშესაძლებლობები“. შეხვედრასესწრებოდადევნილიმოსახლეობა,...

Read More