ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის (ISNC) პროექტის „სინერგია - დევნილთაგაძლიერებამონაწილეობისადათანამშრომლობისგზით“ ფარგლებში." „ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია „საუნჯე“, რომელიც...

Read More

2014 წლის  28 – 29 თებერვალს  გაიმართა შეხვედრები ქ. ქუთაისსა და ქ. ზუგდიდში  თემაზე: „ადგილობრივი  თვითმმართველობა: არსებული რეალობა და მომავალი შესაძლებლობები“. შეხვედრას ესწრებოდა დევნილი მოსახლეობა, აფხაზეთის...

Read More

2014 წლის 10-12 მარტს გაიმართა, დევნილთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის "სინერგია"-ს გასვლითი სამუშაო შეხვედრა. ქსელის წევრებმა შეაჯამეს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული...

Read More

2014 წლის 28 – 29 თებერვალს გაიმართაშეხვედრებიქ. ქუთაისსადაქ. ზუგდიდშითემაზე: „ადგილობრივითვითმმართველობა: არსებულირეალობადამომავალიშესაძლებლობები“. შეხვედრასესწრებოდადევნილიმოსახლეობა,...

Read More