კონფერენცია თემაზე: კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა: ხელისუფლებისა და საზოგადოების როლი და პასუხისმგებლობა“.

2015 წლის 23 აპრილსნაციონალიზმისადაკონფლიქტებისკვლევისინსტიტუტის, დევნილთაარასამთავრობოორგანიზაციებისქსელსინერგიისდასაქართველოსსახალხოდამცველისაპარატისორგანიზებითგამართაშეხვედრათემაზე: “ კონფლიქტებისმოგვარებისპოლიტიკა: ხელისუფლებისადასაზოგადოებისროლიდაპასუხისმგებლობა“.
შეხვედრა, მიზნადისახავდასაქართველოსკონფლიქტურრეგიონებშიშექმნილივითარებისგანხილვასადაკონფლიქტებისმოგვარებისპოლიტიკისგამოწვევებისადაშესაძლებლობებისშეფასებას. შეხვედრაშიმონაწილეობამიიღესხელისუფლების, სახალხოდამცველისადასამოქალაქოსაზოგადოებისწარმომადგენლებმარომლებმაციმსჯელესუკვეგადადგმულნაბიჯებსადასამომავლოღონისძიებებზე, რომელიცკონფლიქტებისმშვიდობიანმოგვარებისადაპრაქტიკულმიდგომებისჩამოყალიბებასემსახურება.
შეხვედრაზესიტყვითგამოვიდნენსახალხოდამცველიუჩანანუაშვილი, ნაციონალიზმისადაკონფლიქტებისკვლევისინსტიტუტისხელმძღვანელინინოკალანდარიშვილი, დიდიბრიტანეთისადაჩრდილოეთირლანდიისგაერთიანებულისამეფოსელჩისაქართველოშიალექსანდრამერიჰოლჰოლი, საქართველოსსახელმწიფომინისტრისპირველიმოადგილეშერიგებისადათანასწორობისსაკითებშიქეთევანციხელაშვილი, ტერიტორიულიმთლიანობისაღდგენისსაკითხთადროებითიკომისიისთავმჯდომარეგიავოლსკი, აფხაზეთისავტონომიურირესპუბლიკისმთავრობისთავმჯდომარევახტანგყოლბაიადასხვ
დამსწრესაზოგადოებასწარედგინანაციონალიზმისადაკონფლიქტებისკვლევისინსტიტუტისადაკავკასიურისახლისმიერმომზადებულიდოკუმენტისკონფლიქტებისაქართველოში: მიმდინარეეტაპისთავისებურებებიდაამოცანები“. დოკუმენტშიგაანალიზებულიაარსებულივითარებაკონფლიქტურრეგიონებთანმიმართებაშიდაწარმოდგენილიარეკომენდაციებისაქართველოსმთავრობის, სამოქალაქოსაზოგადოებისადასაერთაშორისოორგანიზაციებისათვის.
ღონისძიებაჩატარდადიდიბრიტანეთისდაჩრდილოეთირლანდიისგაერთიანებულისამეფოსსაელჩოსმიერდაფინანსებულიპროექტის - „სინერგია - დევნილთაგაძლიერებაჩართულობისადათანამშრომლობისგზით“ - ფარგლებში .