შეხვედრა ქ. ზუგდიდისა და ქ. ქუთაისში თემაზე:

2014 წლის 28 – 29 თებერვალს გაიმართაშეხვედრები. ქუთაისსადა. ზუგდიდშითემაზე: „ადგილობრივითვითმმართველობა: არსებულირეალობადამომავალიშესაძლებლობები“.

შეხვედრასესწრებოდადევნილიმოსახლეობა, აფხაზეთისლეგიტიმურისტრუქტურებისადგილობრივიწარმომადგენლებიდაადგილობრივიმთავრობისწევრები.

თვითმმართველობისრეფორმისარსზედარეფორმისშემდგომიშესაძლებლობებზემოხსენებაგააკეთაადგილობრივიდემოკრატიისქსელისცენტრისგამგეობისთავმჯდომარემ - დავითლოსაბერიძე.

ხოლოთვითმმართველობებთანთანამშრომლობისარსებულიპრაქტიკადადევნილთაპრობლემებისადვოკატირებისშესაძლებლობებზეისაუბრესსინერგიისწევრებმა. ქუთაისშითამარელბაქიძემდა. ზუგდიდშიიაგოფასრაძემ.

შეხვედრამჩაიარაინტერაქტიულრეჟიმში, ძირითადიკითხვებირომელიცშეხვედრაზეიქნადასმულიეხებოდაშემდეგთემებს:

  • როგორმოხდებათვითმმართველიერთეულებისტერიტორიულიოპტიმიზაციადაფინანსებისგამიჯვნახელისუფლებისდონეებსშორის;
  • რამდენადდარაფორმითშეეხებათესცვლილებებიიძულებითგადაადგილებულპირებს;
  • რაპროგრამებიშეიძლებაიყოსგათვალისწინებულიიძულებითგადაადგილებულპირებისათვის;
  • როგორიასაქართველოსმთავრობისხედვა;

შეხვედრებიჩატარდაპროექტისსინერგია - დევნილთამონაწილეობისგაძლიერებასაქართველოშიფარგლებში. პროექტიდაფინანსებულიასაქართველოშიბრიტანეთისსაელჩოსმიერ.