კონფლიქტის საფასური : უთქმელი ამბები, ქართულ-ოსური კონტექსტი