2005 წლის 10-11 ივლისი. სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარების სამშვიდობო კონფერენცია ბათუმში.