კონფლიქტები საქართველოში: მიმდინარე ეტაპის თავისებურებები და ამოცანები